Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih.

1. člen

S kodeksom ARON se določajo pravila vedenja in delovanja radioamaterjev - članov Zveze radioamaterjev Slovenije (ZRS) ob nesrečah in nevarnostih, kot so: elementarne nesreče (poplave, požari, viharji, plazovi, potresi), večje ekološke nesreče ali nevarnosti (onesnaževanje ali ogrožanje okolja), prometne ali druge nesreče in nevarnosti večjih razsežnosti. Ta pravila veljajo smiselno tudi za sodelovanje z radioamaterji sosednjih in drugih držav v primerih nesreč in nevarnosti mednarodnih razsežnosti.

2. člen

Namen in cilj delovanja radioamaterjev po tem kodeksu je nudenje pomoči pri zaščiti in reševanju človeških življenj in materialnih dobrin. Delovanje radioamaterjev temelji na humanitarnih, patriotskih in prostovoljnih osnovah v skladu s statutom ZRS in normami ter principi mednarodne radioamaterske organizacije - IARU.

3. člen

V primeru nevarnosti ali nesreče večjih razsežnosti se radioamaterji organizirajo samoiniciativno ali pa na pobudo nosilcev zaščite in reševanja (Civilna zaščita, gasilci, Rdeči križ in drugi).

4. člen

Radioamater, ki opazi ali sprejme obvestilo o znamenjih, pojavih ali dogodkih, ki ogrožajo imetje, zdravje ali življenje ljudi, je dolžan na najhitrejši možni način o tem obvestiti ustrezne pristojne službe (Center za obveščanje telefon 112, policija telefon 113).

Obvestilo mora imeti jedrnato vsebino:

* kaj se dogaja oziroma kaj se je zgodilo,
* kje se dogaja (določiti orientirane točke kraja dogodka),
* kdaj se je zgodilo (dan, ura, minuta),
* kdo obvešča (ime in priimek, naslov, telefon/klicni znak amaterske radijske postaje in kraj, od kje se javlja).

Radioamater samoiniciativno sproži delovanje po ARON-u, če oceni, da je nesreča ali nevarnost takšnega obsega, da zahteva takojšnje aktiviranje amaterskega radijskega omrežja. V primeru, da je nadaljnje delovanje in pomoč radioamaterja ali več radioamaterjev še potrebno, se ukrepa po navodilih ustreznih služb.

5. člen

Radioamaterji - člani ZRS, ki sodelujejo v aktivnostih, katere obravnava kodeks ARON, se lahko organizirajo v ustrezna radioamaterska omrežja. Radijski promet v akcijah ARON poteka po ustaljenem načinu v skladu z normativi, ki urejajo delo amaterskih radijskih postaj.

6. člen

Za aktiviranje in delovanje po ARON-u se lahko uporabljajo vsa frekvenčna področja, ki so dovoljena za radioamatersko delo. Radioamater uporabi frekvenco, odvisno od aparature, s katero razpolaga oziroma ocene, kako bo najhitreje prenesel obvestilo.
V primeru nesreč in nevarnosti večjih razsežnosti so priporočene frekvence:
FM simpleksni kanal V40 145.500MHz,
FM simpleksni kanal U280 433.500MHz, repetitorji ZRS in 3700KHz. V nesrečah ali nevarnostih največjih razsežnosti se lahko uporabijo tudi druga frekvenčna področja.
Ustrezna navodila v zvezi s tem izda Zveza radioamaterjev Slovenije na osnovi predhodnega dogovora s pristojnimi državnimi organi.

7. člen

Na frekvencah, kjer je sprožena ali deluje reševalna akcija, morajo vsi radioamaterji takoj prekiniti vzpostavljanje drugih radioamaterskih zvez. Dolžnost vsakega radioamaterja, ki sliši klic za nesrečo in nevarnost, je, da se takoj javi in se ravna po navodilih postaje, ki vodi reševalno akcijo.

8. člen

Akcijo praviloma vodi upravna postaja, ki je najbližja dogodkom na ogroženem mestu. Za koordinacijo lahko deluje več upravnih postaj, če to narekujejo velikost in obseg ogroženosti ali drugi tehnični razlogi. V času trajanja akcije poteka usmerjanje in koordiniranje dela vseh sodelujočih postaj preko upravne postaje (ali več postaj).

9. člen

Obseg in intenzivnost delovanja sta odvisna od potreb na ogroženem območju. Akcija traja od prijave nesreče ali nevarnosti do sanacije razmer oziroma dokler pristojni dejavniki ne ocenijo, da aktivnost radioamaterjev ni več potrebna. Akcija preneha takoj ali postopoma, glede na razvoj dogodkov, zaradi katerih je bila sprožena.

10. člen

Sodelovanje v reševalnih akcijah in spoštovanje kodeksa ARON je dolžnost vsakega člana ZRS.

11. člen

Kodeks ARON je sprejel upravni odbor ZRS na seji v Ljubljani, dne 14. marca 1992.

Splošen opis dejavnosti (ARON)

Zveza radioamaterjev Slovenije (ZRS) je začela z organiziranim delovanjem pred 60. leti, a prvi kodeks ARON (amatersko radijsko omrežje za nevarnost) je bil sprejet leta 1992. ARON je radioamaterski kodeks, ki obravnava način, ponašanje in delovanje radioamaterjev ter vključevanje v domači in mednarodni sistem radijskih zvez v slučaju naravnih in drugih nesreč ter nevarnosti.

V letu 2002, ko je bila sklenjena pogodba med Ministrstvom za obrambo in Zvezo radioamaterjev Slovenije za zagotavljanje rezervnih zvez preko radioamaterskih sistemov so bila zagotovljena minimalna sredstva za sofinanciranje organizacije dela ter za vzdrževanje govornih in digitalnih zvez. Pogodbe o sofinanciranju so se nato sklepale za vsako leto posebej. ZRS je vključena v državni sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami republiki Sloveniji.

Vključevanje ZRS se izvaja piramidno to je Centra za obveščanje republike Slovenije (CORS) do vseh področjih, kjer so ReCO (Regijski centri za obveščanje). Ekipe so sestavljene iz vrst radioamaterjev strokovnjakov s področja telekomunikacij in nudenja radioamaterskih komunikacij tudi v najtežjih pogojih dela. Zato se zagotavlja s celotne teritorije Slovenije do CORS-a govorne KV in UKV zveze ter digitalne zveze.

Vsebina dela:

ZRS opravlja določene naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter nevarnosti. Za te naloge mora izvajati organizacijo brezhibnega delovanja, nabavljati in vzdrževati opremo in sredstva zvez, usposabljati člane ekip, zagotavljati udeležbo na vajah in izdelovati programe in letna poročila. V primerih elementarnih in drugih nesreč za pravilno in pravočasno reševanje potrebna dobra komunikacija in informiranje.

Zveza radioamaterjev s kodeksom ARON določa pravila vedenja in delovanja vseh radioamaterjev v Republiki Sloveniji (RS)-ob nesrečah in nevarnostih, kot so: elementarne nesreče (poplave, požari, viharji, plazovi, potresi), večje ekološke nesreče ali nevarnosti (onesnaževanje ali ogrožanje okolja), prometne ali druge nesreče in nevarnosti večjih razsežnosti.

Ta pravila veljajo smiselno tudi za sodelovanje z radioamaterji sosednjih in drugih držav v primerih nesreč in nevarnosti mednarodnih razsežnosti v skladu z navodili pristojnih služb.

Ne glede na to da so izredne razmere, poteka radijski promet po ustaljenem načinu in v duhu HAMSPIRIT-a, kajti ta je dovolj učinkovit. Najvažnejša dolžnost radioamaterjev operatorjev je v takšnih primerih, prekinejo z vzpostavljanjem obstoječih radijskih zvez, se javijo postaji, ki vodi akcijo in čakajo navodila radijske postaje oz. operatorja, ki vodi akcijo v izrednih razmerah.

V akciji sodelujejo dokler je potrebno oz. dokler profesionalne službe zadevo popolnoma ne obvladajo in ocenijo, da dejavnost radioamaterjev ni več potrebna in se ti lahko spet posvetijo svojemu hobiju.

Frekvence, ki so proritetno namenjene takšnim akcijam so:

FM simpleksni kanal V40 (145.500 MHz), FM simpleksni kanal U280 (433.500 MHz), SSB UKV frekvenca 144.250 MHz SSB KV frekvenca 3.700 MHZ
Za mednarodne aktivnosti so po priporočilih IARU 1. regiona za te namene namenjene naslednje frekvence po posameznih frekvenčnih območjih vse je na SSB delu frekvenčnih območij:

15 m 21.360 KHz 17 m 18.160 KHz 20 m 14.300 KHz 40 m 7.060 KHz 80 m 3.760 KHz
Radioamaterji smo se vedno vključevali v akcije reševanja in pomoči.

Obudimo spomine:

Potres v Skopju, potresi črnogorsko in dalmatinsko primorje, ter nato nam bližji Breginj in poplave v Celjski regiji. Vendar so ta vključevanja bila neorganizirana in niso bila dovolj izkoriščena, čeprav so nudila potrebne informacije in pokazala pripravljenost radioamaterjev, da pomagajo. Zaradi izboljšanja delovanja omrežja ARON so se v zadnjih letih izvajale preizkusne akcije delovanja omrežja, dve republiški akciji delovanja omrežja vodeni preko URSZR, letne občinske akcije na več koncih v Sloveniji in pred petimi leti poskusno začrtana medobčinska akcija Celje, ki smo jo po pozitivnih začetnih izkušnjah tudi letno smiselno prilagajali za preverjanje omrežja ARON po celotni Sloveniji.


73 de S57JK


          Copyright © Privacy Policy by Info.Sc.Eng. Janko Karlin - S57JK
           E-mail: info@s57jk.eu